گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

دامنه لغات محمدسبحان

بابا         بابا مامان     ماما داداش آبجی           آجی جیش دد الو        ااعووووووووووووو ماهی هاپو اسب           اشب سیب           شیب پتو         ببو ممنون      ممو دایی مهدی       بعدی نقاشی         نناشی توپ            پوپ   برای گفتن آره یا مثلا می خواد بگه بله می خوام فقط سرشو تکون میده ... دیگه واقعا خوردنی شده .... بخورمت نفسم     ...
18 اسفند 1394
1